කොන්දේසි

 
සහභාගි වන සියලු දෙනාට මෙම දීමනාව හිමි වේ. වයස් බේදයක් නොමැත.ජනවාරි මස සඳහා පමණක් අදාල වේ.

මෙය download කර නිවැරදිව පුරවා බෝගහගොඩ පිහිටි අපගේ වෙළෙඳ හල වෙත බාරදීමද කලහැක.